http://www.caiprofess.com แบบฝึกหัดงาน CAI
เราช่วยให้ผลงานของท่านผ่านการประเมิน


 

 

 CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในส่วนของแบบฝึกหัด

- สามารถกำหนดแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น
  >> แบบตัวเลือก
  >> แบบเติมคำ
  >> แบบจับคู่ ภาพหรือตัวอักษร
  >> ฯลฯ

- แสดงผลคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อ

- กำหนดแสดงสรุปผลคะแนน ได้แก่
 >> แสดงข้อมูลของผู้เรียน
 >> แสดงจำนวนข้อที่ถูกและจำนวนข้อที่ผิด
 >> แสดงผลสรุปคะแนนที่ได้ เป็นเปอร์เซ็นต์
 >>
แสดงสรุปคะแนนเปรียบเทียบก่อนเรียน และหลังเรียน
 >> แสดงข้อความว่า "ผ่านเกณฑ์"หรือ"ไม่ผ่านเกณฑ์"
       จากผลคะแนนที่ได้
 >> แสดงระดับผลการเรียนรู้ จากผลคะแนนที่ได้ เข่น
       "ควรปรับปรุง", "พอใช้", "ดี", "ดีมาก"

              

 :: รายละเอียด
    งาน CAI ::
  

                      

รับทำ CAI

หน้าแรก (Home)


          ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด
   งาน CAI
    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

    ติดต่อคุณหนึ่ง
   ( พลากร ตนพยอม )

โทร.  086-7285121 (TRUE)
093-2857771 (AIS)

LINE ID :  cai999

   Email :  caiprofessdata@gmail.com

รับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai รับทำ caiรับทำ caiรับทำ cai

Powered by www.caiprofess.com